1. یافتن غلط‌های املایی و پیشنهاد نزدیک‌ترین واژگان
  2. تبدیل واژگان گفتاری به نوشتاری در صورت انتخاب
  3. تبدیل "ی" و "ک" عربی به فارسی
  4. تبدیل اعداد عربی به فارسی
  5. حذف فاصله اضافه بین واژگان
  6. رعایت قوانین مربوط به فاصله‌گذاری و نیم‌فاصله در نگارش واژگان
  7. اصلاح صورت‌های اشتباه علامت جمع "ها" ("انسانها" و "انسان ها" تبدیل به "انسان‌ها" می‌شوند)
  8. اصلاح صورت‌های اشتباه پیشوند "می" و "نمی" در افعال ("میرود" و "می رود" تبدیل به "می‌رود" می‌شوند)
  9. اصلاح صورت‌های اشتباه پسوندهای صفت برتری "تر" و "ترین" ("قویترین" و "قوی ترین" تبدیل به "قوی‌ترین" می‌شوند)
  10. جایگزین کردن نیم‌فاصله در واژگانی که به اشتباه جدا نوشته می‌شوند (واژگانی نظیر "آیین نامه"، "نرم افزار" ، "انگشت شمار" به صورت صحیح "آیین‌نامه"، "نرم‌افزار"و "انگشت‌شمار" تبدیل می‌شوند)
  11. اصلاح شناسه‌های فعلی ("ام"، "ای"، "ایم"، "اید"، "اند") که معمولاً با فاصله نوشته می‌شوند (تبدیل "رفته ام" به "رفته‌ام" )